DOTACJA W RAMACH PROGRAMU
"ULGA TERMOMODERNIZACYJNA"
 

arrows-black-down

CEL PROGRAMU

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy, które wprowadziły tzw. ulgę termomodernizacyjną. Ulga ta polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Jak stosować oraz komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się od podstawy obliczenia podatku.

Oznacza to, że z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej (18% lub 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zatem z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z omawianego odliczenia.

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, czyli w budynku wolnostojącym albo w budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Przy czym podatnik będzie miał prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zgodnego z powyższą definicją, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia.

 

UWAGA! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych.

 

Aby zatem odliczać ulgę należy:

  • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
  • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
  • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
  • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Ulga termomodernizacyjna – ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości53 000 zł.Za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o VAT.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika nie przepadnie, gdyż podatnik będzie ją mógł odliczyć w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek, podatnik będzie musiał doliczyć poprzednio odliczone kwoty do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

 

UWAGA! Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  • Sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
  • Zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej

 

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać min. na: