czyste-poiwtrze-main

DOTACJE W RAMACH PROGRAMU
"CZYSTE POWIETRZE"
 

arrows-black-down

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane).

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029 przy czym dofinansowania montażu źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych będzie realizowane tylko w odniesieniu do kosztów poniesionych do końca 2019r.

Wniosek dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki składamy na całe przedsięwzięcie, a okres w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane obejmuje daty od 01.01.2018 r. do 30.06.2029r. Należy przy tym jednak pamiętać że dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Okres realizacji przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (link do pdf z wykazem placówek WFOŚiGW) w trybie ciągłym od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 

NA CO?

Właściciele budynków istniejących mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

  • Wymianę źródła ciepła na pompę ciepła klasy energetycznej minimum A+ (np. gruntowe pompy ciepła NIBE i powietrzne pompy ciepła NIBE) lub inne źródło spełniające warunki programu (np. kocioł na pelet PELLUX),
  • Montaż lub modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (np. instalacja ogrzewania podłogowego/grzejnikowego i zbiornik c.w.u. NIBE lub BIAWAR),
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, której sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej zgodnie z PN_EN 308 wynosi powyżej 85% (np. rekuperatory NIBE ERS/GV-HR/DVC),
  • Zastosowanie instalacji solarnych np.: systemy fotowoltaiczne NIBE PV i/lub kolektory słoneczne . Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów.
  • Modernizację przyłącza elektrycznego jeżeli wynika to z potrzeb nowego źródła ciepła,
  • Docieplenie ścian budynków,
  • Wymianę stolarki zewnętrznej.

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

arrows-black-down